Bilgi İşlem Daire Başkanının görev ve sorumluları genel hatları aşağıda belirtilmiştir.• Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
• Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,
• Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak
• Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
• Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
• Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
• Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
• Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
• Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
• Başkanlık ve Üst Yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
• Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

Şube Müdürlükleri
Duyurular EBYS toplantısı yapılacaktır.
Kurumsal Haberleşmeye geçilecektir.
Kent Bilgi Sistemi için proje ekibi belirlendi.